แบบประเมินความเข็มแข็งทางจิตใจ

กรุณาตอบคำถามตามความจริงที่คุณมีอาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2 – 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Mental Strength Assessment

ด้านความทนทานทางอารมณ์ (10 คำถาม)

หมายถึง การมีอารมณ์ที่มั่นคง ไม่อ่อนไหวง่าย ไม่ถูกกระตุ้นง่าย ไม่เครียดง่าย อยู่ในความกดดันได้และ มีวิธีจัดการกับอารมณ์ให้สงบ และกลับมามั่นคงเหมือนเดิมได้


ด้านกำลังใจ (5 คำถาม)

หมายถึง การมีจิตใจที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ต้องการ ไม่ท้อถอย มีที่พึ่งที่ปรึกษา เมื่อพบกับความยากลำบากหรือวิกฤติ


ด้านการจัดการกับปัญหา (5 คำถาม)

หมายถึง การมีมุมมองทางบวกต่อปัญหา ไม่หนีปัญหา มีการหาข้อมูล และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา